Działalność

Celem działalności Placówki jest zapewnienie całodobowej opieki, wychowania i kształcenia oraz zabezpieczenie wszelkich niezbędnych potrzeb dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Placówka ma za zadanie przygotować ich również do samodzielnego życia.

Placówka w szczególności zapewnia dziecku:

  • doraźną opiekę na czas trwania sytuacji kryzysowej;
  • dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
  • opiekę i wychowanie do czasu powrotu do rodziny naturalnej lub umieszczenia w rodzinie adopcyjnej albo zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego;
  • dostęp do pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchyleń rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się;
  • zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, rekompensujące brak wychowania w rodzinie i przygotowujące do życia społecznego, a dzieciom niepełnosprawnym – odpowiednia rehabilitację;
  • opiekę całodobową i wychowanie oraz zaspakaja jego niezbędne potrzeby;
  • kształcenie, wyrównywanie opóźnień rozwojowych i szkolnych;
  • podejmowanie działań w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej, znalezienia rodziny przysposabiającej lub umieszczenia w rodzinnych formach opieki zastępczej;
  • współpracuje z rodziną dziecka;
  • organizację dla swoich wychowanków odpowiednich form opieki w środowisku, grupy usamodzielniające oraz kontakt z rodzinami zaprzyjaźnionymi.

 

Top